Your browser does not support JavaScript! Tapijten Demuynck

Algemene Voorwaarden

1. Definities

2. Inleiding

3. Aanbod en Aanvaarding

3.1 Het Aanbod

3.2 De Prijzen

3.3 De Aanvaarding

4. Betaling

5. Levering en installatie

5.1 Termijnen

6. Gebreken en klachten 

7. Herroepingsrecht 

8. Overmacht 

9. Intellectuele eigendom 

10. Verwerking persoonsgegevens

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De website tapijtendemuynck.be en tapijt.com zijn een initiatief van: 

Tapijten Demuynck bvba (cfr. “Tapijten Demuynck”)

Moorselestraat 120 
8560 WEVELGEM
België 

Ondernemingsnummer (BTW BE): 0413.541.088
Aarzel  niet  ons  te  contacteren  in  geval  van  vragen  of  opmerkingen,  via  filip@tapijtenDemuynck.be  Wij vragen U om steeds het ordernummer en/of andere relevante informatie bij de hand te houden zodat wij onmiddellijk ter zake kunnen antwoorden.

1. Definities

In deze Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

"Koper": iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Tapijten Demuynck in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

"Consument": Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs-­‐ of beroepsactiviteit vallen.

"Producten": Alle goederen en of diensten die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen.

"Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen": goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

"Verkoopovereenkomst": Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

2. Inleiding

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkopen van Producten en of diensten door Tapijten Demuynck aan de Koper.  Zodra u gebruik maakt van onze website aanvaardt u als Koper deze Verkoopsvoorwaarden,  alsmede alle  andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.  

In  principe  zijn  deze  Verkoopsvoorwaarden  steeds  en  uitsluitend  van  toepassing,  behoudens  in  het  geval  van  een  uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.

Tapijten Demuynck  behoudt  zich  het  recht  voor  de  Verkoopsvoorwaarden  op  ieder  ogenblik  te  wijzigen  en/of  aan  te  vullen  voor  toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

3. Aanbod en Aanvaarding

3.1 Het Aanbod

Elke aanbieding wordt met de grootste zorg online geplaatst. Tapijten Demuynck engageert zich om voldoende informatie over de eigenschappen van de producten ter beschikking te stellen, inclusief gedetailleerde omschrijvingen en foto’s ter illustratie van  de  producten.  Hiervoor  baseert  Tapijten Demuynck  zich  grotendeels  op  de  gegevens  zoals  deze  door  haar  partners  en  leveranciers ter beschikking zijn gesteld. De afbeeldingen op onze website geven bij benadering een waarheidsgetrouw beeld weer van de substantiële kenmerken van onze producten.

Ieder  aanbod  op  onze  website  is  slechts  een  uitnodiging  aan  de  Koper  om  een  aankoop  te  plaatsen  en  is  bijgevolg  niet  bindend ten aanzien van Tapijten Demuynck. Een aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien het product niet meer in voorraad is behouden wij het recht om u hiervan tot vijftien (15) kalenderdagen te informeren.

Wij  hebben  de  mogelijkheid  om  specifieke  voorwaarden  van  toepassing  te  stellen  op  een  bepaald  aanbod,  zoals  een  beperkte geldigheidsduur. U kan ervan op aan dat deze voorwaarden steeds uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien  een  aanbod  op  duidelijke  wijze  is  aangetast  door  een  vergissing  of  fout  zal  Tapijten Demuynck  niet  gebonden  door  dat  aanbod. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Tapijten Demuynck worden gecorrigeerd.

Tapijten Demuynck  kan  op  uitdrukkelijke  vraag  van  de  klant  een  individuele  offerte  opstellen.  Een  dergelijke  op  naam  gestelde  offerte heeft een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn eveneens en onverkort van toepassing op het aanbod uit offerte en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien.

3.2 De Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en andere taksen. Prijzen kunnen meegedeeld worden exclusief BTW indien de koper handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs-­‐ of beroepsactiviteit vallen. De kosten van levering zijn  niet  inbegrepen  in  de  individuele  productprijs  maar  worden  steeds  aangeduid  in  de  laatste  stap  van  onze  online  bestelprocedure. Het gebruik van bepaalde gekozen betaalmethoden kan bijkomende kosten met zich meebrengen, dewelke uitsluitend voor rekening van de Koper zijn.

LET  OP:  hoewel  Tapijten Demuynck  alles  in  het  werk  stelt  om  een  volledige  prijsbepaling  te  geven  kunnen  bepaalde  omstandigheden, zoals supplementaire verzekering, aanleiding geven tot bijkomende kosten. Deze bijkomende kosten zoals  invoerrechten  en  vracht-­‐,  leverings-­‐  en  portokosten,  premies  en  eventuele  andere  kosten  worden  pas  na  orderbevestiging meegedeeld. Deze kosten zijn steeds voor rekening van de Koper.

Tapijten Demuynck heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die  op  de  site  aangegeven  stonden  op  het  moment  van  uw  bestelling.  Indien  de  prijswijziging  het  gevolg  is  van  veranderingen in de Btw-­‐tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend. 

3.3 De Aanvaarding

Wij voorzien een eenvoudige online ordermethode voor de aankoop van producten uit het aanbod van Tapijten Demuynck. Zodra de  koper  zijn  order  afwerkt  is  de  aankoop  bindend  ten  aanzien  van  de  Koper.  Tapijten Demuynck  zal  uiterlijk  binnen  zeven  (7)  kalenderdagen een bevestiging van het order versturen, via e-­‐mail naar het door Koper opgegeven e-­‐mailadres. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

Tapijten Demuynck kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen, of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Tapijten Demuynck de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen  een  geldige  overeenkomst  tot  stand  doen  komen.  Tapijten Demuynck  kan  gebruik  maken  van  alle  elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

4. Betaling

De prijs zoals die wordt weergegeven in de orderbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Alle opmerkingen of klachten omtrent de prijs moeten binnen zeven (7) kalenderdagen na de orderbevestiging schriftelijk ter kennis gebracht worden van Tapijten Demuynck.  Het  neerleggen  van  een  klacht  heeft  geen  schorsing  van  betaling  tot  gevolg.  De  Koper  ontvangt  een  factuur  indien de koper handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs-­‐ of beroepsactiviteit (B2B) vallen.

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt  geplaatst.  Wij  accepteren  alle  gangbare  geldige  en  internationaal  aanvaarde  kredietkaarten  en  elektronische  betaalmiddelen zoals aangeduid op onze website . Tapijten Demuynck neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Onze voornaamste bezorgdheden zijn verlies of diefstal van uw identiteits-­‐ of financiële gegevens.  Wij  garanderen  deze  beveiliging  door  de  inschakeling  van  gespecialiseerde  partijen  zoals  erkende  kredietkaartuitgevers en betalingspartners. Het beveiligde systeem van Ingenico staat in voor de verdere verwerking van de betaling  en  zorgt  voor  een  versleutelde  behandeling  van  uw  bankgegevens.  De  nodige  beveiligingsmaatregelen  via  SSL  worden voorzien.

Tapijten Demuynck  stelt  haar  leveringsverplichtingen  uit  tot  ontvangst  van  de  volledige  betaling  van  alle  door  de  Koper  verschuldigde bedragen. Tapijten Demuynck behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

5. Levering en installatie

5.1 Termijnen

Iedere bestelling wordt steeds met de grootste zorgvuldigheid afgewerkt de eerstvolgende werkdag na uw orderbevestiging. In uitzonderlijke gevallen kan Tapijten Demuynck zichzelf een ruimere leveringstermijn toekennen, dewelke steeds binnen een redelijke termijn na de orderbevestiging wordt gecommuniceerd. Leveringstermijnen die op de website staan vermeld hebben slechts een indicatief karakter. De Koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien Tapijten Demuynck er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal Tapijten Demuynck spoedig  en  uiterlijk  binnen  veertien  (14)  dagen  na  beëindiging  van  de  overeenkomst  alle  betaalde  bedragen  terug  vergoeden.

Tapijten Demuynck doet voor de levering beroep op externe partijen (meer bepaald: GLS), hetgeen invloed kan hebben op de levering. Tapijten Demuynck neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Naar aanleiding van een verstuurde doch niet-­‐geleverde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de verantwoordelijke vervoerder. Dit neemt meerdere  dagen  in  beslag  waarbij  niet  kan  worden  overgegaan  tot  terugbetaling  of  een  andere  verzending.  Tapijten Demuynck  verzendt leveringen uitsluitend naar de volgende landen/regio’s: de BeNeLux-­‐landen, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, en Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van de overzeese gebieden en eilanden)

Er  is  sprake  van  een  levering  zodra  de  bestelde  producten  één  keer  aan  de  afnemer  zijn  aangeboden.  Het  is  de  verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, zijn de kosten van deze leveringspoging volledig voor  rekening  van  de  Koper.  Indien  de  klant  afwezig  is  op  het  ogenblik  van  levering  moet  de  klant  de  procedure  die  de  externe transporteur voorstelt volgen.

Tapijten Demuynck  draagt  het  risico  voor  beschadiging  en/of  vermissing  van  de  producten  tot  op  het  moment  van  levering.  Het  risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

6. Gebreken en klachten 

Tapijten Demuynck heeft de ambitie om klanten tevreden te stellen over de geleverde producten en aangeboden dienstverlening, maar  we  kunnen  gebreken  en  klachten  niet  volledig  uitsluiten.  Met  onze  aanpak  inzake  garanties  wensen  we  alsnog  uw  tevredenheid voor ons te winnen. Let wel op dat de voorwaarden voor garantie steeds voldaan worden. Afwijkende bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk en worden uitdrukkelijk gecommuniceerd.

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak,  conform  de  voorwaarden  van  de  wettelijke  garantieplicht.  Voor  de  Consument  geldt  daarenboven  de  wettelijke  garantietermijn van twee (2) jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

Zodra  de  Koper  of  een  door  de  Koper  aangewezen  derde  partij  de  producten  ontvangt,  is  deze  ontvanger  verplicht  de  producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast, en dit uiterlijk  waarneembaar  is  door  de  ontvanger  kan  hij  hiervoor  een  klacht  indienen.  De  Koper  moet  deze  klachten  uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan Tapijten Demuynck, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende  te  motiveren.  Wij  raden  een  motivering  die  gebruik  maakt  van  alle  redelijke  technische  middelen  ter  beschikking, zoals foto en video, steeds aan. 

De  gebrekkige  producten  moeten  terug  verzonden  worden  naar  Tapijten Demuynck,  steeds  in  originele  staat,  inclusief  hun  verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming  aan  deze  verplichting  zal  verhoudingsgewijs  verminderd  worden  bij  de  terugbetaling.  De  terugzending  gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper. Tapijten Demuynck raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

De garantie is niet van toepassing op: 

 

 • Schade  veroorzaakt  door  normale  slijtage,  onopzettelijke  of  opzettelijke  veranderingen  toegebracht  door  de Koper aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.
 • Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.
 • Verbruiksartikelen zoals bijgeleverde batterijen etc.

Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan  bovenstaande  voorwaarden  heeft  de  Koper  in  de  eerste  plaats  recht  op  een  kosteloze  reparatie  of  vervanging,  naargelang de situatie dit toelaat. Tapijten Demuynck is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor  de  Koper  niet  meer  hetzelfde  voordeel  oplevert.  De  Koper  zal  dit  op  een  duidelijke  en  gegronde  wijze  moeten  communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

Indien  de  producten  ten  onrechte  werden  teruggestuurd  omdat  aan  bovenstaande  voorwaarden  niet  voldaan  werd,  zal  Tapijten Demuynck deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. Tapijten Demuynck is  in  dat  geval  vrij  de  producten  voor  rekening  en  risico  van  de  Koper  bij  derden  te  stockeren  zolang  deze  kosten  van  terugzending niet voldaan zijn.

7. Herroepingsrecht 

Iedere  Consument  beschikt  daarenboven  over  een  herroepingsrecht,  voor  zover  aan  volgende  voorwaarden  voldaan  wordt. Volgens dit herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog beslissen dat hij niet akkoord gaat met de aankoop. De Consument hoeft het gebruik van  zijn  herroepingsrecht  niet  te  motiveren.  De  Consument  is  evenmin  gehouden  tot  betaling  van  enige  boete  of  vergoeding voor het gebruik van zijn herroepingsrecht. Hiertoe dient de klant die het product wenst te retourneren, een mail te sturen naar : filip@tapijtendemuynck.be met vermelding van het ordernummer en de nodige details die de ophaling mogelijk kunnen maken. (adres, telefoon, contactpersoon, geschikte momenten...)

De  Consument  heeft  geen  recht  op  herroepingsrecht  conform  artikel  VI.53  Wetboek  Economisch  Recht  in  volgende  gevallen:

 • Dienstenovereenkomsten  na  volledige  uitvoering  van  de  dienst  als  de  uitvoering  is  begonnen  met uitdrukkelijke  voorafgaande  instemming  van  de  consument,  en  mits  de  consument  heeft  erkend  dat  hij  zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1°Wetboek Economisch Recht) 
 •  De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; (Artikel VI.53.2° Wetboek Economisch Recht)
 • De  levering  van  volgens  specificaties  van  de  consument  vervaardigde  goederen,  of  die  duidelijk  voor  een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)
 • De  levering  van  goederen  die  snel  bederven  of  met  een  beperkte  houdbaarheid;  (Artikel  VI.53.4°  Wetboek Economisch Recht)
 • De  levering  van  verzegelde  goederen  die  niet  geschikt  zijn  om  te  worden  teruggezonden  om  redenen  van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (Artikel VI.53.5°Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;(Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)
 • De  levering  van  alcoholische  dranken  waarvan  de  prijs  is  overeengekomen  bij  de  sluiting  van  de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;(Artikel VI.53.7° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van verzegelde audio-­‐ en verzegelde video-­‐opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; (Artikel VI.53.9° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest; (Artikel VI.53.13° Wetboek Economisch Recht)

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen. Hierbij is het aan de Consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk moeten meedelen aan Tapijten Demuynck: 

 • De  vermelding  van  volgende  drie  data,  namelijk  de  datum  van  order,  de  datum  van  ontvangst  en  de  datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
 • Naam en adres van de Consument;
 • Handtekening van de Consument;

Nadat hij Tapijten Demuynck op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing moet de Consument spoedig de producten terug te sturen naar Tapijten Demuynck, en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts  door  middel  van  een  erkende  vervoerder.  In  ieder  geval  zal  de  Consument  alle  kosten  en  risico  van  de  terugzending dragen.

Stel  dat  de  Consument  op  geldige  wijze,  zijnde  conform  bovenstaande  voorwaarden,  gebruik  maakt  van  zijn  herroepingsrecht, zal Tapijten Demuynck zorg dragen voor de terugbetaling van de werkelijk betaalde bedragen met betrekking tot  het  desbetreffende  product.  Alle  bijkomende  kosten,  inclusief  leveringskosten  indien  gekozen  werd  voor  een  leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-­‐leveringswijze zoals aangeboden door Tapijten Demuynck, worden niet terugbetaald.

Deze terugbetaling zal spoedig gebeuren, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Tapijten Demuynck het recht om de terugbetaling op te schorten. Tapijten Demuynck betaalt  de  Consument  terug  met  hetzelfde  betaalmiddel  als  waarmee  u  de  oorspronkelijke  transactie  heeft  verricht,  tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal er voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Eventuele  prijsverminderingen  naar  aanleiding  van  actie-­‐,  kortings-­‐  of  vouchercodes  worden  naar  evenredigheid  als  tegoed voor de Koper genoteerd voor zover de actie-­‐ of kortingsvoorwaarden dit uitdrukkelijk bepalen.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat  verder  gaat  dan  nodig  was  om  de  aard,  de  kenmerken  en  de  werking  van  de  goederen  vast  te  stellen,  zal  de  Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Tapijten Demuynck is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht.  In  dat  geval  zullen  de  goederen  teruggestuurd  worden  naar  de  Consument,  voor  eigen  rekening  en  risico van de Consument. Tapijten Demuynck verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

8. Overmacht 

Indien  Tapijten Demuynck  door  een  omstandigheid  onafhankelijk  van  haar  wil  geheel  of  gedeeltelijk  verhinderd  is  om  haar  verplichtingen  tegenover  de  andere  partij  na  te  komen,  zal  er  sprake  zijn  van  overmacht.  Overmacht  is  iedere  situatie waarbij een vreemde oorzaak, overmacht of toeval een partij verhindert zijn verbintenis na te komen. Dit wil zeggen dat het moet gaan om een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis. In dat geval is Tapijten Demuynck niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen en dit voor de duur van de overmacht. Tapijten Demuynck is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. 

9. Intellectuele eigendom 

Alle  intellectuele  eigendomsrechten  en  afgeleide  rechten  op  onze  producten  blijven  behouden  bij  Tapijten Demuynck  en/of  de  rechthoudende  partij.  Onder  deze  intellectuele  eigendomsrechten  worden  verstaan  auteurs-­‐,  merk-­‐,  tekeningen-­‐  en modellenrechten  en/of  andere  (intellectuele  eigendoms)rechten,  waaronder  al  dan  niet  octrooieerbare  technische  en/of  commerciële  know-­‐how,  methoden  en  concepten.  Tapijten Demuynck  hecht  veel  belang  aan  intellectuele  eigendomsrechten  en heeft  hiervoor  alle  mogelijke  maatregelen  getroffen  om  de  bescherming  te  garanderen.  De  producten  en  handelstekens  van onze website worden beschermd in de vorm van geregistreerde handelsnamen. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.  

10. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de  rekeningen  en  garantiecontracten.  Als  deze  gegevens  ontbreken  wordt  de  bestelling  onvermijdelijk  geannuleerd.  Het  opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De  persoonsgegevens  van  de  Koper  zullen  uitsluitend  verwerkt  worden  in  overeenstemming  met  de  geldende  Privacy  Statement, te consulteren via de website van Tapijten Demuynck.  

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Tapijten Demuynck, of overeenkomsten die met haar gesloten  zijn,  worden  voorgelegd  aan  de  bevoegde  rechtbank  uit  het  gerechtelijk  arrondissement  waar  Tapijten Demuynck  haar  maatschappelijke zetel heeft.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Free Shipping
Gratis Verzending

Gratis verzending voor alle orders

Valuable Gifts
Extra korting

-10% kennismakingskorting

All Day Support
Telefonisch advies

Bel ons: +32 (0)56.41.41.69

Seasonal Sale
Promoties

Kortingen tot -50%